2012. 09. 22.

Őszikék



Tóth Árpád 
Szeptemberi szonett 

Szeptember szép szultánja, Ősz, pompás, buja zsarnok,
Már vár a hódoló táj; a zöld és elviselt
Kaftánú bús tuja mind furcsa dervised,
Mind mélyen hajladoz, s halkan imázva mormog. 

Sárga selyemben várnak a szép, hervatag ormok,
Rabnők, kiket elgyötresz, s kik engedelmesek;
S te jössz, puhán s pompázón, s gyűrűfényes kezed
Aranyos reflexétől a tiprott fű is csillog. 

Ki gőggel és egykedvűn, de fénylőn s mégis áldva
Ölsz meg mindeneket, hervadás padisáhja,
Köszöntelek e szirtről, leghívebb dervised. 
Hatalmas úrkezed ereszd vállamra keggyel,
S ha térdre tör hűs súlya, szólj halkan: most eredj el,
S átkos, dús ajándékul az őszi bút vigye

Szilágyi Domokos 
Ősz 

Tövist virágzik az idő,
mázsás ködöt a levegő,
légüres bánatok lebegnek,
szállanak, zuhannak, leesnek.

Avar hullámzik, bokámat
nyaldossa, szívemig fölárad
- ősz, te szilaj, te szomorú,
kegyelmes szívbéli háború,

add, hogy a szemem szép tágra,
kerekedjél a világra,
s legyen a szavam oly könnyű
s oly éles, mint a tavaszi fű.
Pilinszky János 
Őszi vázlat 

A hallgatózó kert alól
a fa az űrbe szimatol,
a csend törékeny és üres,
a rét határokat keres. 

Riadtan elszorul szíved,
az út lapulva elsiet,
a rózsatő is ideges
mosollyal önmagába les: 
távoli, kétes tájakon
készülődik a fájdalom. 
Reményik Sándor 
Száraz levél 

Egy lány hajába hullt, 
A véletlen, a szél
Hozta. Gyűrött kis múmia-levél, 
A sötét fürtök közt pihen: 
Vándor, különös, oda nem való, 
Szomorú idegen,
Egy lány hajába hullt, most ott pihen. 

A lelkem is, ha lány hajára száll, 
Ott úgy pihen,
Mint ez a vándor,
Ez a szomorú, száraz idegen.
Hogy megpihent: tán maga sem hiszi, 
Egy pillanat - s a szél tovább viszi, 
Tovább, tovább... 

Arany János kései költészete: az Őszikék
1856-ban kis bőrkötésű könyvet kapott ajándékba Gyulai Páltól, melynek kapcsos zárát kulccsal lehetett zárni. A zárható, „kapcsos könyv” alkalmas volt arra, hogy legbelső magánügyeit írja bele – így pl. keserűségét az akadémiai főtitkári lakás bonyodalmai miatt vagy unokája, Szél Piroska sorsa iránti aggódását. 1877-ben, megszabadulva a hivatali munkától, saját kedvtelésére kezdett verseket írni, s ezek egytől-egyig itt találhatók, élükön ezzel a bejegyzéssel: „Új folyam. 1877. Őszikék.” Az utóbbit a ciklus címének szánta. Ugyanakkor nem szánta műveit közlésre, annyira nem, hogy a ciklus csak halála után látott nyomdafestéket. Arany életében mindössze tizenöt vers vált ismertté, ezeket barátai könyörögték el a költőtől. Arany félt attól, hogy az időközben megváltozott közönségízlés nem fogadná kedvezően költeményeit.

Lírai szövegek mellett balladákat is találhatunk a ciklusban. A vonalszerűen előrehaladó balladák többsége nem éri el a Zács Klára ésA walesi bárdok tökéletességét. Kevesebb bennük a drámai elem: a párbeszédeket sokszor magánbeszédek helyettesítik. A haláltánc szerkezetét követő Híd-avatásban (1877) a fölütés, a Tetemre hívásban (1877) a záradék is monológ, sőt ez utóbbi költeményben a szerkezet rendező elve is az: a szerelmes ifjú halálának körülményeit kutató hivatalos személynek („tiszti pörosztó”-nak) és a fiú apjának fokozásszerűen megfogalmazott oknyomozása. E típus kései változatai közül alighanem a Vörös Rébék (1877) a legeredetibb. A kétszólamú szerkesztés kései példája, a Tengeri-hántás a Vörös Rébék mellett Arany legbonyolul-tabb fölépítésű balladája. Az idegenné vált világ fölötti keserűségét olyan szövegekbe is belefoglalta, mint Vörösmarty Mihály Szózatának (végül töredékben maradt) inkább grotesz, mint humoros átirata 1880-ból: „Hasadnak rendületlenűl / Légy híve, ó magyar! / Bölcsődtül kezdve sírodig / Ezt ápold, ezt takard. (...) Ez a föld, melyen annyiszor / Apáid vére folyt, / Ez a föld másra sem való, / Csak hogy eltékozold.” Itt már nemcsak saját mandátumának, hanem általában a nemzeti költő mandátumának érvényvesztését fejezi ki.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...